عضویت ورود

فایل اگزیف EXIF

فایل اگزیف EXIF

زمانی که دوربین دیجیتال عکس میگیرد، فقط عکس را در حافظه نگاه نمیدارد، بلکه صورت وضعیتی هم از عکس گرفته شده ذخیره میکند. این اطلاعات در کنار پوشۀ عکس باقی میماند و متنی که به فرادادهها معروف است، به دلیل اینکه توضیح میدهد که عکس چگونه گرفته شده است، ممکن است برای عکاس، یا هر کس دیگر بسیار ارزشمند باشد.

اطلاعاتی که توسط دوربین نوشته میشود به دادۀ اگزیف EXIF معروف است( این حروف مخفف عبارت Exchangeable Image File Format قالب پوشۀ عکس قابل مبادله است.). این دادهها، تمامی تنظیمهایی را که در دوربین برای گرفتن هر عکس صورت میگیرد، حفظ میکنند؛ اطلاعاتی از قبیل فاصلۀ کانونی واقعی مورد استفاده، فاصلۀ کانونی مؤثر، شدت روشنایی، سرعت پردۀ مسدودکننده، و میزان آیسو. این اطلاعات یادآوری میکنند که آیا فلاش زده شده است یا نه، و تنظیمات اشباع رنگ و تیزی را نیز به شما بازگو میکنند و همچنین میتوانند بسیار بیش از اینها را نیز به شما بگویند.

توجه کنید که تمامی این اطلاعات در هر زمانی ضروری هستند، اما به طور خاص اطلاعات نوردهی، ابزار بسیار مفیدی برای یادگیریاند. به عنوان مثال اگر در چند عکس پیدرپی یکی از آنها واضح و دیگری ناواضح باشد، و شما بخواهید دلیل آن را بدانید، احتمالاً دادههای EXIF شما را به سوی پاسخ درست رهنمون میکنند.

دادههای EXIF همچنین تاریخ و زمان عکس گرفته شده را نیز ذخیره میکنند( از زمانی که ساعت به درستی تنظیم شده باشد). برخلاف تاریخی که روی عکسها و فیلمهای خانگی قدیمی ثبت میشد، این دادهها به صورتی غیرقابل مشاهده به عکسها پیوست میشوند؛ اما هر زمانی که بخواهید میتوانید آنها را بیرون بکشید؛ به عنوان مثال، این عکس مال چه سالی است، یا زمانی که این عکس گرفته شده، این بچه چند ساله بوده است.

سامانۀ EXIF همچنین قادر به ثبت دادههای GPS موقعیتیابی جهانی از طریق ماهواره (Global Positioning Satellite ) است. گرچه در حال حاضر دادههای جیپیاس از سوی بسیاری از دوربینها پشتیبانی نمیشود، اما این دادهها به دوربین توانایی ثبت دقیق محل عکسبرداری را میدهند.

نوع دیگری از فرادادهها که ذخیره میشوند، دادههای IPTC هستند، که از سوی «شورای مطبوعات و ارتباط از دور» International Press and Telecommunication معرفی شده است و شیوهای است که عکاسان مطبوعات میتوانند زیرنویس را به عکس اضافه کنند. معمولاً این اطلاعات بعد از گرفته شدن عکس و قبل از ارسال آن به تحریریه و پیش از فرارسیدن آخرین مهلت، پیوست میشود؛ اما در تعدادی از دوربینها بعضی از این دادهها از پیش تنظیم میشوند، به عنوان مثال شما میتوانید اسم خودتان، یا حتی یک زیرنویس کوتاه را به هر عکس پیوست کنید.

VN_pdfDownload

نظرات (0)