عضویت ورود

ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر

 ضد فرهنگ : تغییر زمان ، تغییر تصاویر

نوشتهویکی گلدبرگ و رابرت سیلبرمن
ترجمهمستانه حسینی زاد
مأخذکتاب عکاسی در آمریکا، یک قرن از تصاویر


در دههٔ ۱۹۵۰، عکاسانی مانند رابرت فرانک۱و ویلیام کلین۲در خارج از دنیای هنر و جامعهٔ عکاسی ناشناخته بودند؛ ولی عکاسانی که از آنها آموخته بودند، توانستند به روش متفاوتی عکاسی کنند؛ عکسهایی که چهرهٔ متفاوتی از آمریکا را نشان میدادند. در دههٔ ۱۹۶۰در خلال تغییرات فرهنگی که جنبشی زیر زمینی بود، ناگهان عکاسی در مرکز توجه قرار گرفت و شخصی که بهترین کارها را در زمینهٔ این تغییرات عکاسی کرد، دایان آربوس۳ بود.

آربوس در طول چند سال رویکردهای خود را در عکاسی توسعه داد، ولی در سال ۱۹۶۰، اولین سفارش خود را از مجلهٔ تجاری گرفت. وی در سال ۱۹۶۷، در کنار لی فریدلندر۴ و گری وینوگراند۵ ( که هر دو به شدت تحتتأثیر کارهای فرانک بودند)، در نمایشگاهی در موزهٔ هنر مدرن که نمایشگاهی متمایز، طعنهآمیز و حتی ویرانگر برای جامعهٔ آمریکا، شرکت کرد. در سال ۱۹۷۱، آربوس در زمان مرگش، که بر اثر خودکشی اتفاق افتاد، شهرت بسیاری در بین منتقدان پیدا کرده بود و عکسهایش با موضوعهای منحرفان، لختیها و دوجنسیتیها، همراه با عکسهایی از افراد عادی دیگر که هرگز در عکسها عادی به نظر نمیرسیدند، طرفداران بسیاری پیدا کرده بود. نمایشگاه مرور آثارش که در سال ۱۹۷۲و بعد از مرگش برگزار شد، بالاترین تعداد بازدیدکننده از نمایشگاههای انفرادی عکاسی برگزار شده تا آن زمان را در موزهٔ هنرهای مدرن داشت.

عکسهای آربوس الهام گرفته از خردهفرهنگهای غیر معمول بودند، زندگی در حاشیه معمولاً کمتر به نمایش گذاشته شده بود زندگی در حاشیههای زندگی. برای او، هیچ موضوعی برای عکاسیکردن دارای محدودیت نبود. او میگوید: " بهانههای خاصی وجود دارد، مهربانی و خوب بودنهای خاصی وجود دارند، که من فکر میکنم باید از آنها بیرون آمد." و عکسهای او نشاندهندهٔ فرار از این بهانهها و خوبیها است که این عکسها شامل عکسهایی از طبقهٔ متوسط رو به بالا نیز بود که وی در آن طبقه به دنیا آمده بود. آربوس برای مطالعه در مورد مراسم، رفتارها و جشنها در آمریکا و همچنین، مانند فرانک، در مورد علایقش در مورد آمریکا و آمریکاییها اطلاعات و حقایق در مورد آمریکا، و شاهدی بودن به جذابیتِ تفاوتها و تنوع اجتماعی که چیزهای عادی را عجیبوغریب و چیزهای عجیبوغریب را عادی نشان میداد؛ دو کمک هزینه از گوگنهایم۶دریافت کرد.

آربوس میگفت: " دوربین به وی اجازهٔ رفتن به هر جایی و نگاه کردن به هر چیزی را داده است." .به نوبه خود، کارهای او به بقیهٔ عکاسها نیز این اجازه را داد تا هر چیز و هر موضوعی را به تصویر بکشند. گرایش و تمایل بیشتری که در دههٔ ۱۹۶۰ برای گرفتن عکسهای پرماجرا به وجود آمده بود، نمی توانست تنها تأثیر گرفته از کارهای آربوس بوده باشد. یک جنبش عمومی به سوی صراحتی بیشتر و جذابیتهای زندگی آمریکایی وجود داشت. برای مثال تقریباً در همان زمان تام وولف۷ یک ژورنالیست جدید تحسین شده، تنوع خردهفرهنگها را طی مشاهداتی زیرکانه از روشها و الگوها کشف کرد که تا امروز تشخصی به کارهای او داده است. او پیش از پیوستن به  گروههای شاخص دههٔ ۱۹۶۰، همچون «کن کیسی»۸ و « مری پرنکسترز۹ که توصیفهایش از آنان در کتاب « الکتریک کول- اید اسید تست»۱۰ به صورتی بسیار مشهور وجود دارد به عاشقان ماشینهای قدیمی و موجسواران پیوسته بود. در تعقیب چنین روشی، عکاسان شروع به ثبت مواردی این چنینی کردند مانند، گروههای موتورسوار (دنی لیون ۱۱در کتاب موتورسواران ۱۹۶۸) ، اختلال جنسی، مواد مخدر و سلاح در حلقهای از دوستان عکاس ( لری کلارک۱۲در تولسا ۱۹۷۱)، و بعد از آن روابط نزدیک و تجاوزگرانه از دید یک زن ( نان گلدین۱۳ در کتاب  حماسهٔ وابستگی جنسی در سال ۱۹۸۶ ) ، و عجیبتر از همه، خلاصهٔ تمام این گرایشها در جستوجوی کارهای عجیب و افراطی در اثری از بیل اوون۱۴ به نام سابربیا ۱۵در سال ۱۹۷۳بود که ارایهگر چهرهای خشک و بیروح از جنونی شد که در آمریکای مرکزی بسیار عادی تلقی میگردید.

در دههٔ ۱۹۶۰موضوعی جدید عکاسانهایی مطرح شد که به شیوهٔ آوانگارد عکاسانهٔ عامهپسند نیز معروف شده بود. تصویر دههٔ ۱۹۶۰به عنوان دههٔ جنسیت، مواد مخدر و «راک اند رول»، که حداقل در ذهن عامهٔ مردم وجود داشت، سبکهایی از عکاسی ایجاد کرد که با مواد مخدر و «راک اند رول» و جاذبههای جنسی مشخص میشد. جلد آلبومهای راک نشانگر تصاویری چشمگیر بودند که هنرمندان را در جهانی رنگارنگ و سحرآمیز نشان میداد که برخی اوقات از طریق پوسترسازی خلق میشدند، یعنی طی فرآیندی جزییات را حذف و نقاط عظیم رنگی به وجود میآوردند و یا از طریق سولاریزه کردن ایجاد میشدند که در آن تصویر را در حین ظهور در برابر نور قرار میدادند تا رنگها را دگرگون و تند کنند. این روشها تولید کنندهٔ نوعی شباهت بین عکاسی و کارهای هنری روانشناسانه بود که اغلب در پوسترها و آلبومهای گروههای موسیقی سانفرانسیسکو در محدودهٔ زمانی که اصطلاحاً تابستان عشق نامیده میشد به کار گرفته شد. برای گروهی مثل «مادران اختراع» متعلق به فرانک زاپا۱۶، نتیجهٔ کار یک سبک غیرمعمول بود که درسال ۱۹۶۶در « دیوانگی» دیده شد. ریچارد اودون۱۷ چنین تکنیکی را در سال ۱۹۶۸برای تصویر جان لنون۱۸بر روی جلد نشریهٔ هارپرز بازار۱۹به کار برد که در آن لنون با رنگهای قرمز، صورتی، و زرد کهربایی با الگوهای هنردیدگانی(op-art) برای چشمها تصویر شده بود.

شهرت بیتلها۲۰ یکی از شاخصترین جلدهای آلبوم در آن زمان را به وجود آورد؛ جلد آلبوم کلوپ قلبهای تنهای سارجند پپر۲۱ در سال ۱۹۶۷که در آن رینگو۲۲، جان، پل۲۳ و جورج ۲۴  در کنار مجسمههای مومی خود در موزهٔ مادام توسو۲۵ ظاهر شدند و در پشت سر آنها تصاویر هنرمندان مونتاژ گردیده است. به دنبال از هم پاشیدن گروه بیتلها، جان به همراه همسرش  یوکو اونو ۲۶ به نیویورک رفت. در تصویری مشهور که توسط آنی لیبوویتس۲۷گرفته شده و در نشریهٔ رولینگاستون۲۸که محل ارائهٔ عکسهای پیشرو « راک » بود او برهنه نشان داده شد که در آغوش « یوکو » که لباس تنش بود قرار داشت. یک نماد برجستهٔ دیگر از تغییر رویکرد در ارایهٔ تصویر از هنرمندان بهعنوان یک فرم جذاب، جلد آلبومهای«راک» رویکردهای تجربی فراوانی را کشف کرد که به طور عمده در زمینهٔ عکاسی بود.«گروه دورز» تصویری از بازیگران سیرک شامل مردانِ قویهیکل و افراد »کوتوله را در جلد آلبوم «روزهای عجیب» در سال ۱۹۶۸به کار بردند. در این فرآیند گیجکننده اعضای گروه «مامازاند پاپاز»۲۹در عکسی بر روی جلد آلبوم «اگر میتوانستی چشمها و گوشهایت را باور کنی» در حالی نشان داده شدند که با لباس کامل در وان حمام نشسته بودند. در همان زمان جیمی هنریکس۳۰ بر روی جلد آلبوم «سرزمین بانوان الکتریکی» تصویری از گروهی از زنان برهنه را قرار داد که هیچ حس فمینیستی در آن وجود نداشت.

جلدهای دو آلبوم در دههٔ ۱۹۷۰نشانگر تصاویر مشهور گذشته بود. در یک عکس از مارگارت بورک وایت۳۱متعلق به دههٔ ۱۹۳۰، آفریقایی آمریکاییهایی که قربانیان سیل بودند، زیر یک بیلبورد تبلیغی قرار داشتند که در آن اتحادیهٔ ملی تولیدکنندگان یک خانوادهٔ سفید پوست شاد را در یک ماشین به عنوان شاهدی بر الگوی زندگی آمریکایی را به نمایش گذاشته بود. برای آلبوم «کرتیسمی فیلد»۳۲ در سال ۱۹۷۵، بورک وایت به سوی یک تصویر آفریقایی آمریکاییِ کامل چرخش کرد که در آن نه تنه آفریقایی آمریکاییها در پایین خط قرار داشتند که در بالای آن در داخل ماشین نیز بودند. این هم جواری که به وضوح در دههٔ ۱۹۳۰به نوعی طنز اشاره داشت، (عکاسان ادارهٔ حفاظت از مزارع این بیلبورد را در عکسهای مختلفی استفاده کردند.)، در نمونهٔ جدید آن در دههٔ ۱۹۷۰، باعث خشم میشد. در همین فرآیند استفادهٔ خلاقانهٔ دوباره از عکسهای قدیمی گروه  لد زپلین۳۳  از تصویر انفجار "هیندن بورگ"۳۴ برای جلد آلبوم خود در سال ۱۹۶۹استفاده کردند، که به شایستگی روش هوی متال۳۵ و نام آنان را متجلی میکرد.

ویدیوهای راک و جلد آلبومها، دنیای راک و تصاویر جهان موسیقی و هر تعداد تبلیغ دیگری که مخاطب جوان را هدف قرار می داد، وام دار فرانک، آربوس و بسیاری عکاسان دیگر بودند که به چشماندازهای اجتماعی میپرداختند. ( گروه رولینگ استونز از عکسهای فرانک در آلبوم «تبعید در مین استریت» استفاده کردند.) هنوز هم عکاسان بسیار زیادی وجود دارند که تلاش میکنند، رویکرد شخصی مستنداجتماعی را با کمترین تأثیر مد روز دنبال کنند. برای مدتی در دههٔ ۱۹۷۰و دههٔ ۱۹۸۰ سبک « فلش اند اسلش» یا «پارتی» تحتتأثیر عکاسانی مانند گری وینوگراند و لری فینک۳۶ بسیار مشهور شد. استفاده از فلاش و نوردهی دراز مدت، به شکل عکسهای محو و تصاویر روی هم افتاده معرفی شدند. استفاده از فلاش در فضاهای مختلف با تصاویری که در سایه قرار داشتند یا در یک نور تند بسیار به چشم میآمدند، نمیتوانست یک نور تئاتری والا را ارائه کند. ناگهان ایدهٔ یک نور مرکزی در کنار این گرایش به وجود آمد که: مسئله ضبط احساسی ناگهانی و جازگونه با اشارهای راز آلود است. تصاویر ضدفرهنگ دههٔ ۱۹۵۰و ۱۹۶۰در اواخر قرن خود را نمایاند، هر چند موقعیتش نامطمئن بود، ولی بهسرعت در جریان اصلی جذب و تصاویری صریح و تجربی را ارایه کرد. ورود رایانه به این میدان، تصاویر فراواقعگرایانه را بسیار جلوتر از آن چیزی برد که نسلهای گذشته با استفاده از صحنهسازی، جادوی اتاق تاریک و تدوین تصویری تولید میکردند. حال ما در یک سرزمین تصاویر جادویی قرار داریم.۳۷1. ROBERT FRANK
2. WILLIAM KLEIN
3. DIANE ARBUS
4. LEE FREIDLANDER
5. GARRY WINOGRAND
6. GUGGENHEIM
7. TOM WOLFE
8. KEN KESEY
9. MERRY PRANKSTERS
10. ELECTRONIC KOOL- AID TEST
11. DANNY LYON
12. LARRY CLARK
13. NAN GOLDIN
14. BILL OWEN
15. SUBURBIA
16. FRANK ZAPPA
17. RICHARD AVEDON
18. JOHN LENNON
19. HARPER BAZAAR
20. BEATLES
21. SGT . PEPPER
22. RINGO
23. PAUL
24. GEORGE
25. MADAME TUSSAUD
26. YOKO ONO
27. ANNIE LEIBOVITZ
28. ROLLING STONE
29. MAMAS AND THE PAPAS
30. JIMI HENDRIX
31. MARGARET BOURKE – WHITE
32. CURTIS MAYFIELD
33. LED ZEPPELIN
34. HINDENBURG
35. HEAVY METAL
36. LARRY FINK

۱. وی اتاق تاریک و تدوین تصویری تولید میکردند. حال ما در یک سرزمین تصاویر جادویی قرار داریم.  

VN_pdfDownload
نویسنده : سودابه کیانی مطلق

نظرات (0)