عضویت ورود

تصویر ایرانیان در داگرئوتیپ های خارجی

اگرچه تا به امروز در کشف داگرئوتیپ ایرانی موفقیتی حاصل نگردیده است، اما وجود تصویر ایرانیان در داگرئوتیپهای خارجی و کشف نکتههای ثبت شده در ارتباط با ایرانی و داگرئوتیپ در تألیفها و نشریههای قدیم خارجی، به اعتبار  و سهم ایرانی در ارتباط با سرآغاز تاریخ عکاسی افزون و برگهایی را به دفتر این مبحث مهم تاریخی میافزاید. این عکسهای فلزی که چند قدمی از عکس کاغذی ابتداییترند، حاوی نکتههای مستند تصویری از ایرانیانی هستند که تصویرشان در نخستین عکسها بهوسیلهٔ عکاسان اولیه ثبت شده است. شناسایی این تصاویر به ارتباط جهانی ایرانی با تاریخ عکاسی غنا میبخشد. در ادامهٔ این مبحث به نشانهها و اسنادی از این قبیل میپردازیم...


VN_pdfDownload
نویسنده : محمد محمدزاده تتکانلو

نظرات (0)