عضویت ورود

تأثیرات فرهنگی ایران در ابداع عکاسی «کالوتیپ»

«ویلیام هنری فاکس تالبوت W.H.F.Talbot» ابداعکنندهٔ شیوهٔ عکاسی «کالوتایپ» (عکاسی روی کاغذ)، یکی از دانشمندان و شرقشناسان برجستهٔ قرن نوزدهم انگلستان بود. وی همچنین آشنا به زبان هیروگلیف، سنگنوشتهها و چندین زبان از جمله فارسی و از کاشفان رمز خط میخی پارسی بود. این عضو فعال فرهنگستان علوم انگلیس، از رفتوآمدش به موزهٔ لندن حداکثر استفاده را در تحقیقاتش میکرد و روی حکاکیها، لوحها، نوشتههای شرقی و پارسی مطالعهٔ جدی داشت. او از سال ۱۸۳۳م علاقهمند به ثبت تصویر طبیعت بر روی کاغذ شد و در این ارتباط تحقیقاتش را آغاز کرد. سال ۱۸۳۹ که «لویی داگر» شیوهٔ عکاسی روی صفحهٔ نقرهای را با عنوان «داگرئوتیپ» در فرهنگستان علوم فرانسه به ثبت رسانید، آزمایشهای تالبوت در ثبت تصویر روی کاغذ، به تصویر منفی منتج شده بود و خود را موفق در ثبت و کپی تصاویری از طبیعت میدید. اعلام روش عکسبرداری داگر، تالبوت را بهخود آورد و برای اینکه زحمتهایش در ابداع ثبت تصویر روی کاغذ دیده شود، همان سال تصمیم گرفت ایدههای خود را در فرهنگستان علوم فرانسه به ثبت برساند. سپس کپی و تصاویری از حروف فارسی و یک شعر عبری را که همگی برگرفته از نخستین روزنامهٔ فارسی زبان بود، در فوریهٔ ۱۸۳۹تقدیم به فرهنگستان نمود.


VN_pdfDownload
نویسنده : محمد محمدزاده تتکانلو

نظرات (0)