عضویت ورود

سکوت سرشار از ناگفته هاست

تاریخ شروع نمایش :۲۸ فروردين ۱۳۹۵ تاریخ پایان نمایش :۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵

ایدهٔ عکاسی از زبان اشارهٔ ناشنوایان زمانی در ذهن من شکل گرفت که شاهد گفتوگوی دو ناشنوا بودم که با استفاده از شکلهایی که با دستهایشان می‌‌ساختند، با هم ارتباط برقرار میکردند. در آن لحظه بود که متوجه شدم که عکاسان و ناشنوایان دارای این نقطة اشتراک هستند که هر دو برای ارتباط با مخاطب نیاز به دیده شدن دارند.

فرد ناشنوا با حرکت دادن دستان خود و دیدن حرکت دستان طرف مقابل، میتواند ارتباط برقرار کند و عکاس با نمایش عکسهای خود، با مخاطب ارتباط برقرار میکند و این نقطه شروعی بود برای انجام پروژهای با عنوان: سکوت سرشار از ناگفتههاست.

برای به تصویر کشیدنِ این ذهنیت تصمیم گرفتم از چهرة افراد ناشنوا همراه با کلمهای که توسط زبان اشاره بیان می‌‌کنند عکاسی کنم، پس از هر فرد ناشنوا که در مقابل دوربینم قرار گرفت، خواستم با توجه به روحیه، علاقه و یا دغدغههای خود کلمهای را انتخاب و به وسیله زبان اشاره بیان کند.

و در قسمت دیگری از این مجموعه عکس تعدادی کلمه انتخاب و فقط با کمک دستها و زبان اشاره بدون چهره ثبت کردم که کاملکننده این مجموعه از عکسها باشد. در ضمن برای من مهم بود چهرهٔ افرادی را مستند کنم که با تکیه بر تلاش بسیار و ارادهای قوی افرادی موفق و مؤثر در جامعه به شمار میآیند.

در هر حال شکل گیری این ایده و ثبت این عکسها برای من فقط شروع راهی است که هرروز بر ابعاد آن افزوده میشود.

وحید صادقی

عکس از: : وحید صادقی