عضویت ورود

چندگانگی


 چندگانگی

کاری از مجید دوخته‌چی ‌زاده

۱۹تا ۲۹مهر سال ۱۳۹۲، گالری دی 

زمان و مکان، بخشی از هویت آدم‌هایی را می‌سازد که در آن زندگی می کنند. تغییر زمان و مکان می‌تواند به تغییر هویت آدمها منجر شود، حتی جابجایی اشیا از مکانی به مکان دیگر تابع این امر است. اشیا در زمان و مکان جدید، معنای دیگری پیدا می کنند، درست مثل آدمها. حرکت در زمان و مکان فقط حرکت فیزیکی نیست، بلکه مفهومی ارزشی و فلسفی نیز دارد. فرهنگ‌ها نیز در اثر این تغییرات متحول می‌شوند و معانی جدیدی می‌یابند. 

این مجموعه بر محور تغییر مکان، زمان و جابجایی آدم‌ها و اشیاء پدید آمده و منجر به ایجاد وضعیت چندگانه‌ای برای آنها شده است. چندگانگی در دنیای ذهنی من، داستان این تغییرات است، و بخشی از دغدغه‌های مرا در دنیای پر تلاطم امروز بیان می‌کند.