عضویت ورود

بررسی و طبقه‌بندی نشان و نقش‌ها در « مقوای عکس»ها

بررسی و طبقه‌بندی نشان و نقش‌ها در « مقوای عکس»ها

درک صحیح نقوش و آیتم‏های مربوط به تزیین «مقوای عکس»ها، در واقع نیاز به پژوهش خیلی قبل تر از ابداع نخستین شاسی منقوش عکس یعنی «کابینت کارت» دارد؛ مطالعه و شناخت تاریخ بصری جهانی خصوصأ شرقی، جهت شناخت درست علایم، نقوش و آیتمهای مورد استفاده در مقوا- عکس و بررسی جامع آنان از نظر شکل و مفهوم، ما را به یک طبقهبندی دقیق و صحیح رهنمون می سازد.
با کمی دقت درمییابیم هنری که در طراحی مقواهای عکس بهکار رفته است، «هنر ترسیمی» است؛ هنری که در آن مفهوم و ایده، بدون حاکمیت رنگ، بهواسطۀ ترسیم خطوط، علایم یا حروف چاپی بر سطح تصویر به نمایش در میآید و در آن ترسیمات خطی نقوش، طراحی حروف بزرگ، کوچک و انواع چاپنقشها مورد استفاده قرار میگیرد. رویهمرفته، مقوا عکس و کابینت کارت را میتوان نخستین نوع هنر چند رسانهای نیز تلقی نمود که در آن مواد فیزیکی مختلفی با هنر ترسیمی، تبلیغی، تصویر واقع نما (عکس)، در هم می آمیزد و در قالب یک اثر اما، چند منظوره بهکار گرفته میشود...

VN_pdfDownload
نویسنده : محمد محمدزاده تتکانلو

نظرات (0)